با یک بار خرید دوره برای همیشه به فیلم های آموزشی اون دوره دسترسی داری

گواهی کسب مهارت از دانشگاه تهران

برای هنرجویان برتر باشگاه فیلم و انیمیشن اپتاپ