یکبار برای همیشه یه آموزش اصولی و درست ببین!

صفحه مدرس

نوروز عباسی

مدرس طراحی فضا

صفحه مدرس نوروز عباسی

علی علیزاده
درباره مدرس

مدرس دانشگاه هنر و سوره
کارگردان و طراح

بازی عصر پهلوانان
فضاسازی سینمایی جمشید و خورشید
کانسپت سینمایی قلب سیمرغ
سوابق حرفه ای

مدرس دانشگاه هنر و سوره
کارگردان و طراح
بازی عصر پهلوانان
فضاسازی سینمایی جمشید و خورشید
کانسپت سینمایی قلب سیمرغ